مدیریت ماشین آلات

هرچند وزن سرمایه ای و هزینه ای بسیار زیاد ماشین آلات در شرکت ها، بویژه شرکت های پیمانکاری در نگاه نخست یک تهدید به نظر می آید، اما از منظرتبدیل تهدید به فرصت، کوچکترین بهبود بهره وری در این حوزه منتج به نتایج قابل توجهی خواهد شد.

استفاده از سیستم مدیریت ماشین آلات می تواند امکان محاسبه بهای تمام شده پروژه عمرانی از منظر ماشین آلات را فراهم سازد.

برخی از امکانات سیستم مدیریت ماشین آلات بهین رایان:

پرونده ماشین آلات

تمامی اطلاعات ماشین آلات با جزییات کامل ثبت شده و به عنوان مرجع بقیه بخش‌های سیستم در نظر گرفته می شود.

مخزن اسناد ماشین آلات

اسکن تمامی اسناد مربوط به ماشین آلات در این مخزن به صورت یکپارچه با پرونده ماشین آلات، ثبت می گردد.

پرونده رانندگان و پرسنل ماشین آلات

اطلاعات لازم از رانندگان و سایر فعالین حوزه ماشین آلات در این بخش ثبت می گردد.

مخزن اسناد رانندگان

اسناد و تضامین اخذ شده از رانندگان در این بخش آپلود شده و به پرونده راننده متصل میگردد.

ساعات کارکرد ماشین آلات

کارکرد تک تک ماشین آلات به صورت روزانه ثبت می شود.

ساعات توقفات ماشین آلات

مدت زمان توقفات و علل آن‌ها به ازای هر ماشین ثبت می گردد.

فرم ثبت سرویس ها به همراه قطعات

عملیات انجام شده و قطعات مصرف شده و متصدی انجام آن در هر سرویس، چه به صورت داخل کارگاه و چه خارج از کارگاه به ازای هر ماشین ثبت می شود.

فرم ثبت تعمیرات به همراه قطعات

عملیات انجام شده و قطعات مصرف شده و متصدی انجام آن در هر تعمیر، چه به صورت داخل کارگاه و چه خارج از کارگاه به ازای هر ماشین ثبت می شود.

آلارم سررسید سرویس

بر اساس برنامه زمانبندی استاندارد نگهداری ماشین آلات و بر اساس کارکرد ثبت شده برای ماشین ها، آلارم سررسید زمان سرویس هر ماشین برای متصدی مربوطه ارسال می شود.

ثبت سوخت گیری ها

دفعات و میزان سوخت گیری ها به همراه راندمان کاری سوخت گیری قبلی ثبت می شود.

نقل و انتقالات بین کارگاهی

جابجایی ماشین آلات بین کارگاه ها در این بخش صورت می گیرد. به ازای هر جابجایی، یک مورد اطلاع رسانی برای متصدی اموال ارسال می‌شود تا در آن سیستم نیز ثبت گردد.

ثبت تبدیل کاربری ماشین آلات

در صورتی که کاربری بخش یا کل ماشین عوض شد، ثبت شده و قطعات بیکار مانده نیز ثبت می شود.

ثبت بیمه ماشین آلات

اطلاعات و اسکن مدارک تمامی انواع بیمه های ماشین آلات در این بخش ثبت می شود.

ثبت جرایم مجازو غیرمجاز

به صورت ماهانه مجموع تمامی جریمه ها و تخلفات هر ماشین به تفکیک مجاز یا غیرمجاز در این قسمت ثبت می شود. امکان پیگیری دقیق از راننده وجود خواهد داشت.

ثبت نمونه برداری های روغن و آنالیز آن

نتایج نمونه برداری روغن هر ماشین ثبت شده و ایرادات مربوط به آن و راهکارهای پیشگیرانه مناسب توسط کارشناس ثبت می شود.

ثبت تحویل ماشین آلات به رانندگان

هر ماشین به یک راننده تحویل داده می شود. این تحویل به دو صورت دایم یا موقت انجام می شود.